POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każda osoba dokonująca rezerwacji zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
 2. Uczestnictwo w grze jest równoznaczne z potwierdzeniem, że wszyscy gracze zapoznali się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia.
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Piwnica Zagadek zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

ZASADY GRY

 1. Gra odbywa się w siedzibie firmy mieszczącej się pod adresem: Bełchatów, ul. 1 Maja 1, poziom -1
 2. Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu.
 3. Gracze przystępują do gry na własną odpowiedzialność.
 4. Rozgrywka trwa maksymalnie 60 min.
 5. Gracze proszeni są o pojawienie się na miejscu 10 minut przed rozpoczęciem rozgrywki.
 6. W grze może wziąć jednocześnie od 2 do 5 osób.
 7. Minimalny wiek uczestnika to 16 lat. Osoby młodsze mogą wziąć udział w grze jedynie z dorosłym opiekunem.
 8. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą brać udziału w grze.
 9. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pokoju w trakcie trwania rozgrywki. W razie zniszczeń zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną.
 10. Podczas gry zabrania się stosowania rozwiązań siłowych oraz wchodzenia czy wspinania się na dekoracje lub elementy wyposażenia pokoju.
 11. Podczas gry zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych. Urządzenia można pozostawić w szafkach zamykanych na klucz, umieszczonych przy wejściu do lokalu.
 12. Zabronione jest filmowanie i robienie zdjęć wewnątrz pokoi.
 13. Na terenie Piwnicy Zagadek obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
 14. Przebieg gry jak i cały obiekt Piwnicy Zagadek jest monitorowany, zgromadzone materiały mogą służyć do rozstrzygania sporów w przypadku umyślnego dokonania szkód w siedzibie firmy.
 15. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, pracownik Piwnicy Zagadek ma prawo poprosić gracza o opuszczenie siedziby firmy, bez prawa do zwrotu pieniędzy.

REZERWACJE

 1. Rezerwacja można dokonać na stronie www.piwnicazagadek.pl lub telefonicznie pod numerem: 798 722 805.
 2. Osoby dokonujące rezerwacji mają obowiązek podania prawdziwych danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w celach obsługi rezerwacji.
 3. Użytkownik, który dokonał rezerwacji poprzez stronę, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji.
 4. Rezerwacje potwierdzane są ręcznie, w kolejności otrzymanych zgłoszeń. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 798 722 805.
 5. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych rezerwacja może być odrzucona po wcześniejszej weryfikacji przez pracownika Piwnicy Zagadek.
 6. W celu potwierdzenia rezerwacji Piwnica Zagadek zastrzega sobie prawo kontaktu telefonicznego.
 7. Pracownik Piwnicy Zagadek może odmówić przyjęcia klientów, jeśli ich spóźnienie jest większe niż 15 minut względem godziny rezerwacji. Czas ten może zostać odliczony od czasu gry.
 8. Płatność za rezerwację możliwa jest jedynie za pośrednictwem gotówki lub vouchera.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W przypadku rezygnacji z terminu gry, zarezerwowanego poprzez telefon, formularz online lub e-mail, z wybraną formą płatności gotówka, nie są wymagane żadne dokumenty potwierdzające chęć rezygnacji z gry. W takim przypadku prosimy jedynie o skontaktowanie się z pracownikiem Piwnicy Zagadek w celu anulowania rezerwacji i zwolnienia terminu gry.
 2. Jeżeli opłata za grę została uregulowana za pomocą przelewu bankowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu takiego biletu w ciągu 14 dni od daty transakcji. Prawo takie nie przysługuje, jeżeli w ciągu 14 dni od daty zakupu Voucher lub bilet zostanie wykorzystany.
 3. W przypadku zakupu Vouchera upominkowego poprzez e-mail, opłaconego przelewem bankowym, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu w ciągu 14 dni od daty transakcji.
 4. Aby odstąpić od umowy kupna prosimy o wydrukowanie poniższego oświadczenia i przesłanie skanu podpisanego dokumentu pod adres kontakt@piwnicazagadek.pl

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

  Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży Vouchera upominkowego / Biletu na grę w pokoju zagadek* zawartej dnia …………… poprzez kontakt e-mailowy. Proszę o zwrot ceny towaru na konto bankowe …………. w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

  * – niepotrzebne skreślić

  Oświadczenie proszę podpisać imieniem i nazwiskiem.
 5. Zwrot ceny Vouchera / Biletu zostanie przyznany na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 14 dni.
 6. W przypadku zakupu Vouchera upominkowego i wybrania opcji wysyłki pocztą, zwrot Vouchera nie jest wymagany, Voucher w takim przypadku zostanie unieważniony na podstawie jego numeru seryjnego.

REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu gry w pokoju zagadek gracze mają prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej u pracownika Piwnicy Zagadek, bezpośrednio po zakończeniu rozgrywki. Zgłoszenie reklamacyjne powinno posiadać Imię i nazwisko zgłaszającego oraz dane umożliwiające kontakt (numer telefonu lub adres e-mail). W zgłoszeniu prosimy opisać powód reklamacji oraz rodzaj i wysokość roszczenia (np zwrot części lub całości opłaty za bilet na grę). W przypadku roszczeń związanych ze zwrotem środków prosimy o podanie numeru rachunku bankowego.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji pracownik Piwnicy Zagadek zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.